GEINTEGREERD ACTIEPLAN GELIJKEKANSENBELEID 2015-2019 NOG VOOR DE ZOMER KLAAR

De Vlaamse regerig keurde het horizontale doelstellingenkader Gelijke Kansen 2015-2019 op 17 juli 2015 goed. Normaal moet de Vlaamse regering binnen de zes maanden daarna een geintegreerd actieplan opstellen, dat concreet aangeeft hoe de diverse ministers en beleidsdomeinen aan de slag gaan. Omdat dit actieplan er momenteel nog niet is, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken minister Homans naar een stand van zaken. Hij vernam dat het eerste ontwerp van Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan afgewerkt werden in november 2015. Om het gelijkekansenmiddenveld de kans te geven om advies te bezorgen, werd er gewerkt met verschillende consultatierondes, een rond handicap en toegankelijkheid, en een rond gender en seksuele diversiteit. Op basis van de geformuleerde opmerkingen en adviezen werd het ontwerp van actieplan aangepast en herwerkt. Het definitieve plan zal nog voor het zomerreces aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

 

TOEKOMST CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS IN NIEUWE CULTUREEL-ERFGOEDDECREET VERZEKERD

De Vlaamse regering legt momenteel de laatste hand aan een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam van minister Gatz dat hij daarin blijft ondersteuning voorzien aan lokale besturen door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants. De convenants krijgen wel een scherper profiel in die zin dat in het convenant duidelijkere, afgelijnde doelstellingen zullen opgenomen worden rond de versterking van de cultureel-erfgoedwerking op een overkoepelend niveau. De subsidie wordt toegekend voor het opnemen van een dienstverlenende rol ter ondersteuning van erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen. De initiele doesltelling van het cultureel-erfgoedconvenant wordt dus herbevestigd, en de focus wordt expliciet op cultureel erfgoed gelegd. Samenwerking met collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties is belangrijk, voor de uitvoering blijft een erfgoedcel verantwoordelijk. Johan Verstreken vernam dat de gerealiseerde besparingen evenwel niet kunnen worden teruggeschroefd, de subsidiebedragen die in 2014 werden toegekend aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid liggen vast voor de periode 2015-2020.

 

SENAATSCOMMISSIE KLIMAAT VAN START MET REEKS HOORZITTINGEN

Maandag 13 juni ging de commissie klimaat in de Senaat van start met een hoorzitting met deskundigen van de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, en het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat. Johan Verstreken kwam tussen in het debat over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen.

 

FROM BRUSSELS WITH LOVE

Johan Verstreken woonde dinsdagavond 14 juni op het Beursplein in Brussel een herdenkingsmoment bij voor de slachtoffers van de schietpartij in Orlando. Samen met collega politici, holebiverenigingen en honderden sympathisanten herdacht hij de 49 slachtoffers op het plein, dat sinds de aanslagen in eigen land een bijzondere plaats is geworden van hoop, solidariteit en liefde.

 

TOEGANKELIJKE STRANDEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN 6 KUSTGEMEENTEN

De zomer is op komst en binnenkort is het strand weer the place to be voor jong en oud om te genieten van een zorgeloze vakanties. Ook dit jaar investeert de provincie West-Vlaanderen in toegankelijke stranden. Samen met Intro vzw en de 6 kustgemeenten Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Zeebrugge wordt er werk gemaakt van toegankelijke infrastructuur en opgeleide assistenten.

Lees meer...
 

 

Volg mij ook op

FacebookYouTubeRSS Feed
Banner